PROIECT: Sate Sănătoase

AP1.13 “Sate Sănătoase” Apelul de proiecte Nr. 1 “Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”, program coordonat de Ministerul Sănătății și derulat în parteneriat cu Primăria Comunei Beica, apel finanțat în cadrul Programului “Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Obiectivul general al proiectului „Sate Sănătoase” este îmbunătățirea calității vieții prin investiții în infrastructura de sănătate, prevenție și reducerea inegalităților în domeniul sănătății, pentru locuitorii comunelor Beica de Jos, Chiheru de Jos și sat Habic, comuna Petelea, jud Mureș. Obiecitvul va fi realizat prin măsuri de creștere a accesului la serviciile de sănătate de tip preventiv, asigurarea accesului la asistență medicală, realizarea de investiții în infrastructura de sănătate și furnizarea de servicii de formare, campanii de informare și sensibilizare pentru populația locală, inclusiv pentru comunitatea romă de pe teritoriul localităților. Obiectivele specifice ale proiectului sunt (1) Îmbunătățirea serviciilor medicale pentru 4050 de locuitori ai comunelor Beica de Jos, Chiheru de Jos și Petelea (sat Habic), prin îmbunătățirea infrastructurii pentru servicii medicale, formarea cadrelor medicale și prin derularea de campanii de informare și prevenție pe durata a 18 luni de proiect; (2) Creșterea accesului la servicii medicale generale și de specialitate pentru un număr de minimum 2331 de persoane din grupurile țintă principale, dintre care cel puțin 896 de etnie romă, și minimum 1060 de persoane din grupurile țintă secundare, domiciliați în comunele Beica de Jos, Chiheru de Jos și Petelea, județul Mureș, pe durata a 18 de luni de proiect; (3) Creșterea capacității partenerilor proiectului de a formula politici publice în domeniul sănătății prin facilitarea schimbului de bune practici cu organizația parteneră din Norvegia pe durata a 18 de luni de proiect. Proiectul vizează dotarea a trei cabinete medicale de familie cu echipamente medicale din comuna Beica de Jos care deservesc locuitori din comunele Beica de Jos, Chiheru de Jos și Petelea, dotarea unui cabinet de stomatologie, a unui cabinet de obstetrică-ginecologie și punerea acestora în funcțiune cu medici de specialitate. Pentru a venit în sprijinul populației îmbătrnite care se deplasează cu dificultate, va fi achiziționată o ambulanță de tip A pentru furnizarea serviciilor medicale la domiciliu. Astfel, prin investițiile realizatevor fi furnizate servicii medicale generale sau de specialitate, precum și activități educative și de informare pe teme de sănătate, către 2900 adulți și 750 de copii, dintre care 896 romi,  Pentru a crește calitatea serviciilor oferite, proiectul asigură și formarea a 8 cadre medicale pe teme de specialitate medicală sau relaționare cu membrii grupurilor vulnerabile, 15 persoane vor fi formate în acordarea primului ajutor și răspuns la dezastre, 5 persoane formate ca mediatori sanitari, 2 persoane formate ca ambulanțieri, câte un cadru medical perfecționat în ginecologie și stomatologie, 7 persoane formate în îngrijirea bătrânilor la domiciliu, iar o 1 persoană va fi formată în îngrijire paleativă.

O componentă importantă a proiectului o reprezintă schimbul de experiență între PP, UAT Beica de Jos, Asociația Divers din Târgu Mureș și Bente Aid, organizație din Norvegia cu o bogată experiență în dezotlarea proiectelor comunitare pe teme de sănătate. Astfel, în urma schimbului de experiență va fi dezvoltat un Ghidul de bune practici – Centru medical comunitar în mediul rural ca urmare a întâlnirilor între reprezentanții celor trei organizații partenere din România și Norvegia.

„Sate Sănătoase” este un proiect care are ca scop îmbunătățirea calității vieții prin prevenție și reducerea inegalităților în domeniul sănătății, pentru locuitorii comunelor Beica de Jos, Chiheru de Jos și Petelea, jud Mureș. Obiectivele specifice ale proiectului sunt în strânsă legătură cu cele ale Programului, în sensul că va contribui la 1) Îmbunătățirea serviciilor medicale pentru cei 4050 de locuitori ai comunelor Beica de Jos, Chiheru de Jos și Petelea (sat Habic), prin îmbunătățirea infrastructurii pentru servicii medicale și prin derularea de campanii de informare și prevenție, 2) Creșterea accesului la servicii medicale generale și de specialitate pentru un număr de minimum 2331 de persoane din grupurile țintă principale, dintre care cel puțin 896 de etnie romă, și minimum 1060 de persoane din grupurile țintă secundare, domiciliați în comunele Beica de Jos, Chiheru de Jos și Petelea, județul Mureș, pe durata a 18 luni de proiect, și 3) Creșterea capacității partenerilor proiectului de a formula politici publice în domeniul sănătății.

Obiectivul 1 va fi atins prin intermediul Activităților A.2., A.3., A.4., A.5., A.6, A.7.. Vor fi extinse tipurile de servicii medicale prin adăugarea a două cabinete medicale în incinta Centrului medical din Beica de Jos un cabinet de stomatologie și un cabinet de obstetrica-ginecologie. De asemenea, vor fi dotate cu echipamente și mobilier nou trei cabinete medicale de medicină de familie (două în Beica de Jos și unul în Căcuciu), care să corespundă atât din punct de vedere legislativ, dar și nevoilor medicale ale pacienților, iar campaniile de informare vor duce la creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța prevenției pentru sănătate. Obiectivul 2, prin care vom crește accesul la servicii medicale, va fi atins prin intermediul activităților A.2., A.4., A.6., A.7., A.8. Accesul la serviciile medicale va fi îmbunătățit prin dotarea și deschiderea Centrului medical din satul Beica de Jos, unde vor fi localizate cabinetele de medicină de familie, stomatologie și obstetrică – ginecologie, prin renovarea și dotarea cabinetului medical din satul Căcuciu, com. Beica de Jos și prin oferirea de servicii medicale la domiciliu, cu ajutorul ambulanței achiziționate prin proiect, completată de echipa medicală, pacienților vârstnici sau a celor care, din motive medicale, nu se pot deplasa la cabinetele medicale. Obiectivul 3 va fi atins prin realizarea Hărții Sănătății- A.1. și prin dezvoltarea Ghidului de bune practici (A.9.), care ne dorim să fie un instrument pentru Ministerul Sănătății și primăriile din România, cu precădere cele din mediul rural, care doresc să înființeze astfel de centre. Unul dintre obiectivele strategice cuprinse în programul de guvernare este realizarea unei infrastructuri medicale moderne prin construirea a 1.450 de centre medicale în mediul rural, din 2.000 necesare la nivel național. În acest context, un astfel de Ghid care să conțină atât detalii tehnice cu privire la edificarea unui astfel de centru, informații cu privire la serviciile medicale care pot fi oferite, dar și lecții învățate de echipa proiectului ,,Sate Sănătoase″, va putea fi folosit pentru îmbunătățirea politicilor pentru prevenirea bolilor și pentru dezvoltarea unor astfel de centre în cât mai multe comunități rurale. Proiectul respectă Memorandumul de Înțelegere între Guvernul României și statele donatoare, în perioada 2018-2024, încadrându-se în două dintre cele 12 programe de finanțare – sănătate publică și dezvoltarea locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copiii și tinerii cu risc, drepturile omului. Proiectul se încadrează în obiectivele specifice ale programului, respectiv „Îmbunătățirea politicilor și serviciilor de prevenție a bolilor”, „Îmbunătățirea accesului la serviciile de îngrijire a sănătății pentru grupurile vulnerabile”, precum și în programul ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” ce își propune să contribuie la obiectivele Granturilor SEE 2014-2021 printr-o varietate de măsuri, cum ar fi: întărirea prevenției și reducerea inegalităților în sănătate, prevenirea şi tratarea bolilor infecțioase, îmbunătăţirea stării de sănătate a grupurilor vulnerabile (copii, bătrâni, romi) prin servicii de asistență medicală primară și comunitară, accesul la servicii de sănătate cu caracter preventiv în domeniile obstetrică-ginecologie, nutriție și diabet, screening de cancer de col uterin, dezvoltarea de registre medicale și de boli, servicii de sănătate dentară și activități educative adresa tuturor grupelor de vârstă.

La nivel național sunt anunțate o serie de oportunități de finanțare a proiectelor din domeniul sănătății prin Programul Operațional Sănătate (2021-2027) și prin Planul Național de Redresare și Reziliență în domeniile prevenției, sănătății mamei și a copilului, oncologiei, bolilor cardiovasculare, paliatiei și cercetării în domeniul medical, tematicile prevăzute fiind abordate și prin activitățile proiectului nostru. Prin includerea în proiect a unui număr de 896 de beneficiari direcți de etnie romă, proiectul se încadrează în Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români Aparținând Minorității Romilor pentru Perioada 2012-2020, ale cărei obiective au rămas valabile și pentru următoarea perioadă. Scopul Strategiei este asigurarea incluziunii socio-economice a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin implementarea unor politici integrate în domeniul educaţiei, ocupării forţei de muncă, sănătăţii, locuirii, culturii şi infrastructurii sociale. La nivel județean, Proiectul se încadrează în Planul de Dezvoltare al Județului Mureș pentru perioada 2014-2020, atingând Obiectivele specifice 4 „Dezvoltarea zonelor rurale pentru reducerea decalajelor economice şi sociale majore faţă de mediul urban”, 8 „Dezvoltarea serviciilor sociale şi sporirea accesului la servicii sociale durabile şi de înaltă calitate a grupurilor defavorizate”, Prioritatea 1.3. „Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială şi a infrastructurii culturale”, Măsura 1.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de sănătate prin construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora în mediul urban şi rural”. La nivel local, proiectul se încadrează în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 adoptată de UAT Beica de Jos, activitățile vizând atingerea următoarele priorități și măsuri: Prioritatea 1.1 „Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială şi a infrastructurii culturale”, Măsura  1.1.2 „Dezvoltarea  infrastructurii  şi  a  serviciilor  de  sănătate  prin construirea,  reabilitarea,  amenajarea,  extinderea  şi  modernizarea  acestora  în mediul urban şi rural”; Prioritatea 4.3. „Creşterea standardului de viaţă al locuitorilor din zonele rurale din judeţ prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, educaţionale, sociale, culturale, de sănătate şi de agrement”, Acțiunea prioritară „Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate”.

Proiectul vizează populația din comunele Beica de Jos, Chiheru de Jos (satele Urisiu de Sus și Urisiu de Jos, Chiheru de Jos) și Petelea (sat Habic) din județul Mureș. Locuitorii din cele 3 comune vizate sunt înscriși la medicii de familie care au cabinete pe raza comunei Beica de Jos. Numărul total al locuitorilor din aceste localități este, potrivit INS, de 4045 de locuitori, cu un procent semnificativ al populației rome (peste 30%). 

Au fost identificate un număr de minimum 2331 persoane din grupurile țintă principale, dintre care 896 de etnie romă, din următoarele categorii:

 • nu obține venituri proprii sau veniturile lor sau a susținătorilor legali nu sunt suficiente pentru a asigura un mediu de viață decent și sigur – 1050 persoane, dintre care 755 de etnie romă. 

În această categorie sunt incluse persoanele beneficiare ale Venitului Minim Garantat, lucrătorii cu ziua sau zilierii și pensionarii cu pensie până la 1000 lei.

 • nu este în măsură să aibă grijă de el / ea și / sau trăiește singur fără asistență și îngrijire – 225, dintre care 75 de etnie romă.

În această categorie au fost identificate persoanele în vârstă care necesită sprijin și asistență. Aceste persoane au nevoie, în primul rând, de îngrijire la domiciliu și vor beneficia de viitoarea ambulanță achiziționată în cadrul proiectului.

 • nu are o locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de viață pe baza propriilor resurse – 6, dintre care 6 de etnie romă.
 • persoana vulnerabilă din punct de vedere medical care prezintă risc de sănătate sau agravarea stării de sănătate din cauza (1) unor determinanti biologici, de mediu fizic, social şi economic, comportamentali sau care ţin de serviciile de sănătate; (2) ca urmare a probabilităţii crescute de a dezvolta anumite boli sau stări patologice; (3) ca urmare a unor caracteristici personale ce ţin de vârstă, stare de dizabilitate sau de alte situaţii asemănătoare; (4) probleme de sănătate mintală – 300, dintre care 60 de etnie romă.

În această categorie au fost identificate persoanele vârstnice, care prezintă un risc crescut de a dezvolta anumite boli, cele cu dizabilități, precum și persoanele cu probleme de sănătate mintală.

Proiectul vizează și un număr minim de 1060 de persoane din grupurile țintă secundare. Următoarele grupuri țintă secundare vor beneficia de activitățile proiectului:

 • Un nr. minim de 1000 de membri ai familiilor persoanelor din principalul grup țintă, dintre care cel puțin 750 de copii (elevi ai grădinițelor și școlilor gimnaziale din cele trei localități). Acestea vor beneficia de serviciile medicale îmbunătățite, precum și de campaniile și activitățile de informare și prevenție desfășurate.
 • Minimum 10 persoane din asistența primară și asistența medicală comunitară (medici, asistenți medicali, asistenți comunitari, moașe, mediatori romi), care vor beneficia de investițiile în dezvoltarea infrastructurii, oportunitățile de formare, precum și de pe urma schimbului de experiență cu partenerul din Norvegia.
 • Minimum 50 de persoane din cadrul administrației publice locale și cadre didactice din comunitățile vizate vor beneficia de activitățile informative și educative.

Obiectivul general al proiectului „Sate Sănătoase” este îmbunătățirea calității vieții prin investiții în infrastructura de sănătate, prevenție și reducerea inegalităților în domeniul sănătății, pentru locuitorii comunelor Beica de Jos, Chiheru de Jos și Petelea, jud Mureș. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1) Îmbunătățirea serviciilor medicale pentru 4050 de locuitori ai comunelor Beica de Jos, Chiheru de Jos și Petelea (sat Habic), prin îmbunătățirea infrastructurii pentru servicii medicale, formarea cadrelor medicale și prin derularea de campanii de informare și prevenție pe durata a 18 luni de proiect.

2) Creșterea accesului la servicii medicale generale și de specialitate pentru un număr de minimum 2331 de persoane din grupurile țintă principale, dintre care cel puțin 896 de etnie romă, și minimum 1060 de persoane din grupurile țintă secundare, domiciliați în comunele Beica de Jos, Chiheru de Jos și Petelea, județul Mureș, pe durata a 18 luni de proiect.

3) Creșterea capacității partenerilor proiectului de a formula politici publice în domeniul sănătății prin facilitarea schimbului de bune practici cu organizația parteneră din Norvegia pe durata a 18 luni de proiect.

 1. Creșterea capacității a 3 Unități Administrativ-Teritoriale (prin PP-U.A.T. Beica de Jos, alături de U.A.T.-urile colaboratoare din Chiheru de Jos și Petelea) în furnizarea de servicii de sănătate populației.
 2. Dotarea a trei cabinete medicale de familie cu echipamente medicale din comuna Beica de Jos care deservesc locuitori din comunele Beica de Jos, Chiheru de Jos și Petelea.
 3. Dotarea unui cabinet de stomatologie, un cabinet de obstetrică-ginecologie și punerea acestora în funcțiune cu medici de specialitate.
 4. Achiziționarea unei ambulanțe de tip A pentru furnizarea serviciilor medicale la domiciliu.
 5. Desfășurarea de activități educative și de informare pe teme de sănătate, pentru 750 copii și 2900 de adulți, din cele trei UAT vizate de proiect, dintre care 896 romi.
 6. Furnizarea de servicii medicale generale sau de specialitate către 2650 adulți și 750 de copii, dintre care 896 romi.
 7. Formarea a 8 cadre medicale pe teme de specialitate medicală sau relaționare cu membrii grupurilor vulnerabile; 15 persoane formate în acordarea primului ajutor și răspuns la dezastre; 5 persoane formate ca mediatori sanitari; 2 persoane formate ca ambulanțieri; câte un cadru medical perfecționat în ginecologie și stomatologie; 7 persoane formate în îngrijirea bătrânilor la domiciliu; 1 persoană formată în îngrijire paleativă.
 8. Realizarea Ghidului de bune practici – Centru medical comunitar în mediul rural ca urmare a schimbului de bune practici între organizațiile partenere din România și Norvegia.

Management de proiect: loc de desfășurare: primăria Comunei Beica de Jos. Perioadă de desfășurare: lunile 1-18 de proiect. Activitatea vizează monitorizarea și controlarea îndeplinirii activităților proiectului și adoptarea de măsuri corective în cazul observării riscului potențial de nu fi atinși indicatorii din proiect. În cadrul acestei activități, se vor realiza contractele de muncă, înregistrarea în REVISAL, realizarea fișelor de post. Se va realiza cate o întâlnire lunară cu echipa de proiect, se va realiza raportarea către finanțator (câte un raport periodic la 6 luni (în total 3 rapoarte + cel final). Rapoartele tehnice vor fi însoțite de rapoartele financiare. Se va realiza Planul de achiziții, documentațiile specifice, realizarea achizițiilor. Se vor contracta serviciile prevăzute în cadrul activităților din proiect (comunicare, serviciile de formare, servicii de transport aerian în Norvegia, servicii hoteliere, etc.) și se vor achiziționa bunurile (echipamente, mobilier centre medicale, etc.). În lunile 12 și 18 de proiect, se va realiza câte o întâlnire în urmă cărora se va realiza un Jurnal cu lecții învățate, care vor fi folosite în viitoarele proiecte. 

Activitățile proiectului

„Harta Sănătății” – crearea unei baze de date extinse cu date privind sănătatea populației din comuna Beica de Jos – proiect pilot – În cadrul acestei activități vom informa locuitorii celor 3 comune vizate de proiect (comuna Beica de Jos, comuna Chiheru de Jos (satele Chiheru de Sus, Chiheru de Jos, Urisiu de Sus și Urisiu de Jos) și comuna Petelea (sat Habic), despre implementarea proiectului și despre oportunitatea participării ca beneficiari, vom înregistra locuitorii care doresc să participe în proiect și vom evalua situația medico-sociale a gospodăriilor din comună. Pentru evaluarea situației medico – sociale vom dezvolta o aplicație care va avea un set de întrebări care ne va ajuta să adunăm informații concrete atât despre situația socială, cât și despre situația medicală din fiecare gospodărie. În urma acestei activități va rezulta o bază de date utilă și necesară pentru continuarea proiectului și dezvoltarea de noi servicii necesare populației locale, informațiile putând fi analizate în funcție de mai multe criterii (vârstă, gen, sat). Fiecare participare a beneficiarilor la activități va fi înregistrată în aplicația dezvoltată, astfel încât vom putea monitoriza la ce activități participă, serviciile medicale de care beneficiază, produsele pe care le primesc. Astfel vom asigura monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor, iar aplicația va contribui și la monitorizarea atingerii obiectivelor și evaluarea proiectului. Pentru realizarea acestei activități, vom achiziționa 2 tablete cu cartele de internet pentru asistentul social și facilitatorul social care vor avea ca sarcină colectarea acestor date. Aceștia se vor deplasa la domiciliul locuitorilor comunelor, mergând din poartă în poartă și în timpul desfășurării activităților. La solicitarea datelor vor fi avute în vedere normele GDPR.

 • Rezultat: dezvoltarea unui registru/ bază de date informatică privind situația medico-socială a locuitorilor din comuna Beica de Jos; minimum 1800 de persoane din cele trei comune înregistrate;
 • Perioada: Luna 2 – 18 de proiect
 • Responsabil: Un asistent social x 4 ore (PP) și un Facilitator comunitar x 4 ore (PP)
 • Resurse necesare: 2 tablete; 2 cartele de internet & reîncărcările lunare; autoturism (pus la dispoziție de UAT Beica de Jos); combustibil deplasare în comună pentru înregistrarea locuitorilor; materiale consumabile, aplicația; 

Campanie de informare și prevenție pentru sănătatea femeilor ,,Sănătatea TA e importantă. Ai grijă de tine ACUM.″ Loc de desfășurare: comuna Beica de Jos, comuna Chiheru de Jos (satele Chiheru de Sus, Chiheru de Jos, Urisiu de Sus și Urisiu de Jos) și comuna Petelea (sat Habic). Motivul alegerii acestor sate este faptul că locuitorii sunt înscriși pe listele medicilor de familie din comuna Beica de Jos. Activitatea se va desfășura sub formă de întâlniri organizate în cele două Centre medicale din comuna Beica de Jos (sat Beica de Jos și sat Căcuciu) dotate prin proiect, pecum și ,,din poartă-n poartă″. De asemenea, în anumite cazuri mediatorul sanitar va merge prin sat și va discuta cu femeile care, din diverse motive sunt în imposibilitate de a se deplasa (de exemplu, nu au în grija cui să lase copiii mici) și nu pot participa la întâlnirile organizate la centrele medicale comunitare. Această metodă s-a dovedit de-a lungul timpului eficientă pentru a crește numărul femeilor care au acces la informații și duce la un impact mult mai bun. Întâlnirile vor fi facilitate de către medicul ginecolog, asistentul medical și mediatorul sanitar implicați în proiect. Subiectele abordate vor fi, de exemplu: importanța controlului ginecologic anual, realizarea testului de screening Papanicolau, metode de transmitere a virusului HPV, metode de diagnosticare a cancerului mamar/col uterin/ovarian/ de endometru. Participantele vor fi învățate cum să se autoexamineze pentru a ști să identifice posibilele simptome ale cancerului de sân, ce tipuri de cancer de col uterin există, care sunt semnele și simptomele, factorii de risc pentru dezvoltarea cancerului ovarian, cauzele cancerului de endometru, factori care cresc riscul de cancer de endometru, și nu în ultimul rând, rolul medicului de familie în prevenție. Totodată vor fi discutate și drepturile pe care femeile le au în ceea ce privește accesul la sănătate (analize decontate, etc). 

 • Rezultat: 1000 femei informate în total, un material informativ realizat; 10 întâlniri organizate; 300 femei beneficiare de control de specialitate
 • Perioada: Luna 3 – 18 de proiect
 • Responsabil: Specialist comunicare, Mediator sanitar, Medic ginecolog
 • Resurse necesare: servicii de realizare a materialului informativ, gustări pentru organizarea întâlnirilor, autoturism (pus la dispoziție de UAT Beica de Jos) pentru deplasare la domiciliu; combustibil deplasare în comună pentru înregistrarea locuitorilor; materiale consumabile, echipamente medicale și consumabile, personal de serviciu.

A.2.1. Campanie de informare cu privire la sănătatea femeilor. În cadrul acestei campanii, vor fi abordate subiecte pe teme de sănătate sexuală și reproductivă cu privire la:

 1. prevenirea cancerelor ginecologice (cancerul de col uterin, cancerul ovarian și cancerul de endometru);
 2. prevenția cancerului de sân, simptome sau modificări ale sânilor;
 3. metode contraceptive, boli cu transmitere sexuală, planning familial.  
 • Rezultate: ca urmare a campaniei, folosind ambele metode de desfășurare (,,din ușă în ușă″ și întâlnirile organizate în cele două centre medicale), un total de minim 1000 de femei
 • Perioada: Luna 3 – 18 de proiect

A.2.2. Campanie de prevenție pentru sănătatea femeilor. În cadrul acestei campanii, un număr de 300 femei vor beneficia de următoarele investigații medicale gratuite pentru prevenirea și diagnosticarea celor mai frecvente afecțiuni: consultație ginecologică, consultație senologică, ecografie transvaginală, test papanicolau, ecografie mamară bilaterală. Investigațiile se vor desfășura cu echipamentele achiziționate în proiect, în cadrul Centrelor medicale din satele Beica de Jos și Căcuci, comuna Beica de Jos, jud. Mureș. Medicul ginecolog va fi identificat din baza de date a Casei de Asigurări de Sănătate pentru a putea oferi atât serviciile medicale suportate prin proiect pentru femeile care nu beneficiază de asigurare medicală, sau nu sunt într-o situație de sănătate care ar permite să primească servicii medicale gratuite (ex. sarcina), dar să poată oferi și servicii decontate prin CAS, femeilor care sunt angajate sau care sunt gravide. Medicul ginecolog va veni o dată pe săptămână la Centrul medical comunitar din satul Beica de Jos. Dintre cele 300 de femei beneficiare, din bugetul proiectului vor fi acoperite costurile pentru 100 de femei neasigurate, iar cheltuielile pentru celelalte 200 vor fi acoperite prin casa de asigurări.

 • Rezultate: Minim 300 de femei care vor beneficia de controale de specialitate din care 200 sa fie asigurate și 100 de femei neasigurate (pentru cele din urmă costurile vor fi acoperite din proiect). 
 • Perioada: Luna 8 – 18 de proiect

Clubul ,,Mama și copilul″. Loc de desfășurare: comuna Beica de Jos, comuna Chiheru de Jos (satele Urisiu de Sus si Urisiu de Jos) și comuna Petelea (sat Habic). Motivul alegerii acestor sate este faptul că locuitorii sunt înscriși pe listele medicilor de familie din comuna Beica de Jos. În cadrul acestei activități se vor organiza întâlniri între mamele din comunitate, un facilitator comunitar/mediator sanitar și un cadru medical (medic pediatru, asistentă medicală, psiholog). În cadrul acestor întâlniri se vor discuta teme precum nevoile mamelor (depresia post-natală, contracepția după naștere), îngrijirea noului născut (importanța alăptării, diversificarea, metode de acordare a primului ajutor, vor fi discutate sfaturile și metodele băbești de îngrijire a copilului, foarte utilizate în zona vizată de proiect). Un flyer informativ despre creșterea copiilor a fi realizat. De asemenea, se vor organiza întâlniri după modelul Femme/Hommes Tich- întâlniri lunare cu minim 5 familii cu copii. Conceptul a fost dezvoltat în organizațíile neguvernamentale din Liechtenstein și Elvețía. Modelul presupune organizarea unor întâlniri periodice, pe teme diferite. Participanții la întâlniri pot fi doar bărbați, doar femei, sau grupuri mixte, care discută într-un spațiu sigur diferite probleme cu care se confruntă, din care vor vedea că nu sunt singuri și pot să identifice soluții comune care să-i ajute să rezolve diferitele situații, simțind că aparțin unei comunități. Întâlnirile vor fi facilitate de către un facilitator comunitar și un mediator sanitar. În cadrul acestei activități se vor acorda membrelor/ membrilor Clubului următoarele tipuri de produse: Celor care participă la minim 2 subactivități, pe toată perioada desfășurării acestora, li se vor acorda ”Cutia bebelușului” care va conține produse de igienă și îngrijire atât pentru bebeluș cât și pentru mama, precum și vitamina D, nurofen și paracetamol, câte 1 pachet de scutece, suzetă, 1 cutie cu lapte praf. Pachetul va fi acordat o singură dată.

 • Rezultat: minim 20 de mame membre în Clubul ,,Mama și Copilul″, 10 întâlniri „Mama și copilul” realizate; 15 participanți la câte 10 întâlniri femme/homme Tisch (min. 50 participanți unici); 1000 de mame informate cu ajutorul flyerelor informative; 100 de cutii ale bebelușului atribuite.

Criteriile de atribuire a celor 100 de cutii ale bebelusului, vor fi următoarele:

 • Familii cu venitul mediu/ membru familie sub 700 lei.
 • Victime ale violenței în familie.
 • Mame tinere: sub 18 ani, sau cu vârsta până în 30 ani, dar care nu au finalizat învățământul obligatoriu și nu au acces la un loc de muncă, au o dizabilitate, diagnosticate cu boli incurabile, etc.
 • Femei care au crescut în centre de protecție, care au fost preluate de familii din comună în sistem maternal și continuă să locuiască în comuna Beica de Jos sau în celelalte comune vizate de proiect, au părăsit sau urmează să părăsească sistemul de protecție socială, etc.
 • Femei în situații de risc (discriminate etnic, disponibilizate etc.).
 • Persoane care beneficiază de venitul minim garantat;
 • Familii monoparentale;
 • Persoane fără adăpost;
 • Persoane aflate în alte situații sociale la risc.
 • Să fi depus cerere pentru acordarea trusoului în maxim 90 de zile calendaristice de la data nașterii copilului.

Menționăm că aceste criterii pot suferi modificări, în funcție de situațiile pe care specialiștii din domeniul social le vor constata în teren, acestea urmând să fie actualizate în Metodologia de lucru al proiectului.

 • Perioada: Luna 2 – 18 de proiect
 • Responsabil: Facilitator comunitar, Mediator sanitar

Resurse necesare: ”Cutia bebelușului”, gustări pentru întâlniri, spațiu pentru desfășurarea întâlnirilor 

Sănătate dentară. Loc de desfășurare: com. Beica de Jos, Comuna Chiheru de Jos(satele Urisiu de Sus, Urisiu de Jos, Chiheru de Jos), Comuna Petelea (sat Habic).

Scopul activității va fi reprezentat de:

 • cunoașterea medicului și instrumentarului medical, un pas important în vederea dezvoltării încrederii copiilor de a merge fără teamă la stomatolog pentru tratamente preventive;
 • conștientizarea greșelilor în rutina zilnică în privința sănătății orale;
 • formarea unor deprinderi sănătoase şi încurajarea tratamentului precoce al potenţialelor probleme dentare, pentru a evita îngrijirile tardive, mai dificile şi mai costisitoare.

Pentru a realiza această activitate se va colabora cu școlile și grădinițele din comunitățile vizate de proiect pentru a avea acces facil la copii. Fiecare întâlnire organizată va fi adaptată ciclului școlar în care sunt înscriși copiii. În cadrul acestor evenimente, participanții vor primi și un set de igienă personală care va conține pastă de dinți, periuță de dinți, apă de gură. În total, vor beneficia de această activitate un număr de 300 de copii cu vârste de până în 15 ani, 200 de adulți părinți. 

 • Rezultat: 300 de copii și 200 de adulți care vor participa la activitățile de informare; 600 de pachete de igienă orală oferite copiilor (câte un pachet de două ori); 100 de copii și adulți beneficiază de consult stomatologic
 • Perioada: luna 2 – 18 de proiect
 • Responsabil: Mediator sanitar, facilitator comunitar, medic stomatolog
 • Resurse necesare: 600 pachete de igienă orală, echipamente și consumabile cabinet stomatologic, materiale informative și alte consumabile de papetărie

A.4.1. Campanie de informare și conștientizare a importanței sănătății dentare.

 • O piesă de teatru forum pusă în scenă de un grup de 20 copii din comună, sub îndrumarea unui trainer specializat și a lucrătorului social, în care vor dezvălui din experiența lor de îngrijire specială a danturii și zâmbetelor. 
 • O piesă de teatru de animație interactivă, pusă în scenă de echipa de actori/studenții păpușari de la Teatrul de păpuși din Tg. Mureș/ Universitatea de Arte. 

Pentru a stimula implicarea lor, 40 de copii care vor alege să se implice în cele 2 piese de teatru, vor primi la final câte un pachet format din: 1 carte, periuță de dinți, pastă de dinți, 1 prosop, 1 pahar – suport pentru periuța de dinți, 1 figurină de pluș sugestivă. 

A4.1.2 Programul educațional în școli și grădinițe. 20 de intalniri, un pe lună. 300 de copii vor beneficia de sesiuni educaționale de igienă orală și vor învăța despre comportamentul preventiv în sănătate. Tot în cadrul acestor întâlniri, vor primi pachete de igienă dentară (periuțe de dinți, pastă de dinți, apă de gură). Pentru a-i deprinde cu îngrijirea regulată, copiii vor primi pachetele de 2 ori pe an. 

A.4.1.3. Întâlniri cu părinții pe tema sănătății orale. Vor fi organizate 10 întâlniri cu câte 20 de părinți pe tema importanței sănătății orale atât pentru ei, cât și pentru copii. 200 de parinti dintre care 100 sa provina din grupuri defavorizate

A.4.1.4 FlashMob organizat de copii sub îndrumarea cadrelor didactice, prin implicarea unui număr de cel puțin 100 de copii din comunitățile vizate.

A.4.1.5 Mesaje educative transmise de copii, sub forma unui colaj video, intitulat ,,Măseaua Sănătoasă″. În total, cel puțin 20 de copii vor fi implicați în realizarea unui material video ce va fi distribuit pe rețele sociale.

A.4.2.- Campanie de prevenție realizată prin consult stomatologic și tratament. În cadrul acestei subactivități, cel puțin 100 de copii și adulți, vor fi consultați și vor beneficia de tratament stomatologic, acolo unde va fi cazul.

La cabinetul stomatologic vor fi oferite, fără a fi limitate la, următoarelor tipuri de servicii:

Terapia restaurativă (intervenție în cazul cariilor dentare). Acest gen de terapie constă în înlăturarea țesutului deteriorat și-n remodelarea completă a zonei afectate.

Terapie endodontică. Prevenirea, diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor pulpei dentare (în cazul durerilor spontane de dinți care persistă, a durerilor constante la strângerea dinților sau la masticație, pentru dinții care sunt mai sensibili la cald, la rece sau la dulce, în cazul cariilor profunde sau a abcesului dentar).

Estetică dentară: Detartraj, Periaj și Tratament gingival. Obturații fizionomice: În cazul în care dinții sunt avariați, fie de carii, fie din cauza unor fracturi ușoare, aspectul estetic lasă de dorit. Restaurarea acestora se realizează cu ajutorul obturațiilor fizionomice, cunoscute și sub denumirea de plombe.

Menționăm că acestea sunt doar exemple, medicul stomatolog urmând a stabili nevoile de tratament a fiecărui pacient.

Resurse necesare: consumabile (hârtie, markere) flipchart, videoproiector, tratament stomatologic, mulaj de dinți; lunile 8-18.

Stil de viață sănătos. Loc de desfășurare: cele 3 comunități vizate de proiect, Beica de Jos, Habic și Chiheru de Jos; școlile din comunități;

Activitatea va fi formată atât din: 

 • 5.1. Distribuirea ,,din poartă în poartă″ a materialelor informative pe tema efectelor consumului excesiv de tutun și alcool, educație pentru sănătate sexuală și sănătate mintală, siguranța pe internet. Vor fi distribuite 2500 flyere în cele 3 comune; lunile 4 – 16;
 • 5.2. Organizarea, în total, a 20 de  întâlniri/ workshopuri, cu adolescenții și adulții din cele 3 comunități vizate de proiect, Beica de Jos, Habic și Chiheru de Jos. Pentru organizarea întâlnirilor și pentru a atinge un număr cât mai mare de participanți vom solicita sprijinul cadrelor didactice din școlile gimnaziale din cele 3 comunități și tot în clădirile școlilor vom organiza și întâlnirile cu tinerii de peste 15 ani (liceeni) și cu adulții/părinții copiilor. Pentru desfășurarea acestor întâlniri, vom achiziționa câte un set de anatomie format din: model de schelet cu mușchi și ligamente, tors uman & mulaje organe interne (pentru exemplificarea organelor interne), mulaj bazin feminin, mulaj bazin masculin, set de dezvoltare a embrionului uman, secțiune dinte, mulaj premolar, set modele dinți. În total, 300 de persoane vor participa la întâlniri; lunile 2 – 18; 
 • 5.3. Oferirea de servicii de medicina generala, de catre medicii de familie – cel puțin 2000 de adulți și 750 de copii vor beneficia de consultații de medicină generală și vor fi îndrumați, dacă va fi cazul, către medicii specialiști; lunile 6-18
 • Activitățile vor aborda următoarele teme:
 • consumul excesiv de tutun și alcool. Această temă va aduce în atenția beneficiarilor problemele de sănătate care pot apărea ca urmare a consumului excesiv de tutun și alcool (probleme digestive, tulburări de memorie, anxietate, depresie, bronșită, emfizem pulmonar, hipertensiune arterială, cancer la plămâni, stomac, esofag, etc.) cât și asupra familiei (violența în familie, pierderea locului de muncă, pierderea locuinței, lipsa hranei). Aceste efecte se răsfrâng și asupra gradului de dezvoltare al comunității alcătuite de persoane care abuzează de consumul de tutun și de alcool. Ulterior, vor fi organizate grupuri de suport pentru persoanele care doresc să renunțe la aceste obiceiuri.
 • educație pentru sănătate sexuală și sănătate mintală, cu focus pe implicarea adolescenților și tinerilor. În cadrul întâlnirilor organizate cu privire la această temă, vor fi discutate subiecte ca transformările prin care corpul adolescenților trece la această vârstă, igiena corpului, bolile cu transmitere sexuală, despre sarcină, planning familial, despre sexualitatea exagerată şi falsă promovată de mass-media, contracepție, cum ne gestionăm emoțiile în perioadele dificile, cum este pandemia de SARS COV 2. Temele vor fi adaptate în funcție de grupa de vârstă a participanților.
 • siguranța pe internet. Tema va aduce în atenția copiilor și a părinților riscurile la care se supun atunci când se conectează cu persoane pe care nu le cunosc sau când își dau acordul pentru conectarea pe diverse site-uri direct, folosind conturile de social media, riscul traficului de ființe umane și cum să prevină aceste pericole.

La selecția beneficiarilor se va ține cont de principiul egalității de șanse și de drepturi, inclusiv egalitatea de gen, asigurându-se accesul egal al fetelor și băieților, respectiv al femeilor și bărbaților la serviciile furnizate în cadrul proiectului. Astfel, se va promova accesul egal la educație, non-discriminarea, respectarea drepturilor minorităților și înțelegerea interculturală. Prin achiziționarea setului de anatomie pentru ambele școli se urmărește oferirea de suport profesorilor de biologie în derularea orelor la clasă, inclusiv după încheierea proiectului, pentru asigurarea continuității. Prin utilizarea setului de anatomie, profesorii vor avea ore mult mai dinamice, captând astfel atenția elevilor și contribuind la creșterea gradului de informare a copiilor asupra părților corpului uman. Astfel, profesorii de biologie pot contribui la sustenabilitate proiectului prin oferirea de informații de calitate și bine exemplificate despre componența corpului și funcționalitățile acestuia, ceea ce va face munca profesorilor diriginți și a consilierilor școlari facilă în momentul în care vor susține viitoarelor generații cursuri de educație pentru sănătate. În cadrul acestei activități vor fi organizate minimum 20 de întâlniri cu câte 15 persoane, atât copii și tineri, cât și adulți (în total, 300 de persoane din care 250 persoane care provin din medii defavorizate). Pe lângă acestea, vor fi distribuite materiale informative la toate casele de pe teritoriul celor trei comunități (2500 de materiale informative distribuite la gospodăriile existente).

 • Rezultat: 2500 de persoane informate prin intermediul materialului informativ realizat și distribuit, 300 de persoane participante la întâlniri
 • Perioada: luna 2 – 18 de proiect
 • Responsabil: Asistent social, Mediator Sanitar, Facilitator Comunitar, Medic generalist
 • Resurse necesare: material informativ, sala pentru întâlniri, gustări pentru întâlniri, combustibil pentru deplasare în teren, seturile de mulaje anatomice educative, flyere informative.

Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și/sau cu dizabilități. Loc de desfășurare: domiciliul locuitorilor din comunele Beica de Jos, Petelea (sat Habic) și Chiheru de Jos, înscriși pe listele de familie ale medicilor de familie din comuna Beica de Jos. În cadrul acestei activități va fi achiziționată o Ambulanță de tip A1, adaptată cu suport pentru fotoliu rulant. Ambulanța va fi utilizată pentru oferirea de servicii medicale la domiciliu pentru minim 300 de pacienți vârstnici și/sau cu dizabilități care nu sunt transportabili sau care sunt greu transportabili din comunele Beica de Jos, Chiheru de Jos și Petelea. De asemenea, atunci când situația o va solicita, pacienții vor fi transportați la cabinetul medicului de familie, sau la spital, pentru consult specializat. Serviciile medicale vor fi oferite de echipa medicală din comună formată din medic și asistent medical comunitar. Echipa va fi completată, la nevoie, de asistentul social, care va efectua anchetă socială și va stabili măsurile pe termen scurt și lung, astfel încât calitatea vieții pacienților să fie îmbunătățită. Pentru cazurile în care pacienții suferă de boli incurabile, în ultimul stadiu și sunt îngrijiți la domiciliu, psihologul responsabil de întâlnirile cu copiii și părinții se va putea deplasa și la domiciliul acestor pacienți. La dorința pacienților, va fi solicitată și prezența preotului din comună. Pentru aceste situații excepționale, când întreaga echipă socio-medicală din comună va fi prezentă la pacienți, serviciile vor fi considerate ca fiind servicii de îngrijire paliativă. Serviciile medicale la domiciliu vor viza, cu preponderență, persoanele vârstnice, fără venituri, care nu sunt asigurate medical și fără aparținători. În cadrul acestei activități va fi achiziționată o ambulanță de  tip A1, dotată conform normelor legislative. Achiziția va fi realizată de către PP-UAT Beica de Jos, cu respectarea Legii achizițiilor publice. De asemenea, va fi angajat și trimis la specializare un șofer care va face cursul de ambulanțier și va fi angajat un asistent medical comunitar, conform OUG 18/2017 și HG 324/2019. De asemenea, vor fi realizate vizitele medicale la domiciliul pacienților.

 • Rezultat: 300 de persoane care primesc asistență medicală la domiciliu (minim două intervenții/ vizite la fiecare beneficiar= total 600 vizite).
 • Perioada: luna 6 – 18 de proiect
 • Responsabil: Mediator Sanitar, asistent medical comunitar.
 • Resurse necesare: ambulanță, consumabile medicale, două fotolii rulante, curs ambulanțier, consumabile medicale (măști, mănuși, halate), Medic generalist, Ambulanțier, mediator sanitar, asistent medical comunitar.

Activitățile de formare specialiști medicali/sociali, echipă proiect și cadre didactice, precum și acreditarea UAT Beica de Jos ca furnizor de servicii de îngrijire paliativă.

 • Participarea a 9 cadre medicale și specialiști la cursuri de perfecționare 

Cadrele medicale din cadrul Centrelor dotate prin proiect (3 medici de familie, 3 asistente medicale) vor participa la o serie de cursuri de perfecționare profesională, precum „Rolul compasiunii și al empatiei în actul medical”, „Microbiologie Virusologie”, „Curs de igienă”, „Diabet zaharat și boli de nutriție”. Alegerea tematicii cursului va fi opțiunea cadrului medical. Amplasarea geografică a comunități în apropierea a două universități de medicină din țară le oferă cadrelor medicale accesul la o paletă extinsă de cursuri de perfecționare. Medicul ginecolog va participa la un curs de perfecționare (de exemplu, „Colposcopie și citodiagnostic”, „Ecografie în obstetrică-ginecologie”. Medicul stomatolog va participa la un curs de perfecționare precum „Relaționare psihosomatică în medicina generală și dentară). Persoana care va ocupa postul de Șofer de ambulanță/ Ambulanțier va urma un curs de formare profesională de ambulanțier, la un centru acreditat.  

 • Organizarea de cursuri de prim-ajutor și răspuns la dezastre pentru membrii poliției locale și profesori, precum și cursuri de mediator sanitar pentru formarea unor persoane resursă din comunitate

Va fi facilitat un curs de prim-ajutor și răspuns la dezastre pentru 6 polițiști locali, minim 5 cadre didactice din cele trei comune și minim 3 persoane din echipa proiectului. Va fi facilitat un curs pentru mediatori comunitari/ lideri de opinie pe teme de sănătate pentru un număr minim de 5 persoane care vor deveni lideri de opinie/ persoane resursă în comunitățile locale. Atestatul în îngrijiri paliative: 1 medic de familie va urma Programul de atestat studii complementare ingrijiri paliative, la Hospice Casa Speranței din Brașov. Curs de îngrijire paliativă:  3 asistenți medicali, 1 asistent social și 1 mediator comunitar vor urma cursul de îngrijiri paliative. Cursul va avea 120 ore.  Curs de îngrijire bătrâni la domiciliu: 2 asistenți medicali și 5 persoane care care vor face și cursul de mediatori comunitari.

 • Rezultate: Dobândirea de certificări/ diplome pentru un ambulanțier, 9 cadre medicale, 6 polițiști locali, 5 cetățeni, 5 cadre didactice, 3 persoane din echipa proiectului;
 • Perioada: luna 6 – 18 de proiect
 • Responsabil: Asistent de proiect, responsabil financiar

Resurse necesare: furnizor de formare servicii de formare, spațiu desfășurare cursuri

Investiții în achiziția de infrastructură pentru sănătate. Construcția centrului medical comunitar din satul Beica de Jos a fost finalizată în anul 2020 fiind în prezent pregătit să fie dotat cu mobilier și echipamente medicale, astfel încât să fie dat în folosință. Centrul medical uman din satul Căcuci este localizat în satul Căcuci, comuna Beica de Jos și este proprietatea Comunei Beica de Jos. Acte care atestă proprietatea: Act Normativ nr. 964, din 05/09/2002 emis de Guvernul României; Act Administrativ nr. 25, din 29/05/2017, emis de Comuna Beica de Jos; Act Administrativ nr. 2073, din 10/06/2017 emis de Comuna Beica de Jos; Act Administrativ nr. 2074, din 10/06/2017 emis de Comuna Beica de Jos, documentație cadastrala receptionată sub nr. 14731/18.09.2017;  Nr. cadastral/ Nr. topografic:  51293; Suprafaţa* (mp): 3195 mp; Teren identificat în CF nr. 34 Cacuciu, nr. top. 78/2, 79/2, 80/2; Descriere clădire: Nr. niveluri:1; S. construită la sol: 296 mp; S. construită desfășurată: 296 mp; Dispensar cu regim de înălțime P, pe fundație de beton, zid din cărămidă, acoperiș lindab, compus din 4 holuri, 9 camere, 1 sala asteptare, 1 sala consultații, 1 sala sterilizare, 1 sala internari, 1 farmacie, 2 WC, 1 grup sanitar, 1 terasa. Pentru dotarea cabinetelor medicale de familie și de specialitate vor fi achiziționate seturi de echipamente și dotări specifice activităților și corespunzătoare cu legislația/ regulamentele de funcționare existente: 

 • Set cabinete medicină de familie: Aparat de măsurat tensiunea arteriala cu stetoscop; – masa ginecologica; cântar pentru adulți; taliometru;  pelvimetru; negatoscop pentru radiografii; apasator limba; deschizator gura; ciocan reflexe; canule rectale;  canule uretrale; canule vaginale; trusa completa de mica chirurgie; valve ginecologice și pense de col;  centimetru de croitorie; seringă Guyon pentru spalaturi auriculare; atele Kramer; termometru.
 • Aparate: otoscop, trusa otto si oftalmoscop, doppler vascular, doppler fetal, aparat de aerosoli, electrocardiograf, pulsoximetru, aparat determinat glicemia, autoclav sau sterilizator-etuva, ecograf. Produse: trusa de resuscitare, pediometru, optotip. Instrumentar: cutii instrumentar, casolete, tavite renale. Mobilier: canapea examinare, masa consult sugari, dulap instrumente, masuta instrumente, masuta aparate, lampa examinare, paravan, taburet medic, geantă medic.
 • Set Cabinet stomatologic: Unit dentar cu cel puţin două piese terminale ; Fotoliu dentar; Tensiometru şi stetoscop; lampă de fotopolimerizare, aparat detartraj cu ultrasunete; Instrumentar şi materiale :  (conform Ord. MSF nr. 153/ 2003 ) Ace Reamers , Hedstrom , Lentullo , Miller , tirre-nerf , Kerr; Freze Beutelrock scurte şi lungi; Bisturiu pentru mucoasă; Cleşti pentru extracţie ( maxilarul superior şi maxilarul inferior); Cleşte crampon; Chiurete tip Volkman – drepte şi curbe; Elevatoare drepte şi curbe; Foarfece chirurgicale drepte şi curbe; Canule metalice şi de unică folosinţă pentru aspiraţie; Oglinzi dentare; Sonde dentare; Pense dentare; Spatule bucale metalice; Excavatoare duble de diferite mărimi; Pense Pean; Lampă de spirt sau arzător de gaze; Linguri metalice pentru amprente şi / sau masă plastic ( de unică folosinţă sau sterilizabile ); Matrice, portmatrice Ivory; Matrice, portmatrice circulare; Separatoare de dinţi Ivory; Mandrine piesă dreaptă şi unghi; Instrumentar de detartraj de diferite forme; Freze pentru turbine din oţel şi diamantate; Freze din oţel şi diamantate pentru piesă dreaptă şi contraunghi; Gume perii, pufuri pentru lustruit obturaţii fizionomice şi de amalgam de Ag; Bol de cauciuc; Spatulă pentru malaxat gips; Cuţit pentru ceară; Materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare; Materiale auxiliare pentru curăţarea mecanică; Materiale termoplastice; Materiale pentru coafaj pulpar; Materiale pentru obturaţii provizorii; Materiale pentru obturaţii fizionomice; Aliaje de Ag + Hg; Cimenturi dentare diferite; Materiale pentru terapia endodontica; Soluţii şi pulberi: Walkhoff, clorură de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform; Substanţe anestezice injectabile şi de contact; Echipament de protecţie ( halat , mască , ochelari).
 • Set Cabinet obstetrică-ginecologie:

Aparatura medicala: aparat de măsurat tensiunea arteriala cu stetoscop; masă ginecologică; reflector cu picior; cântar pentru adulți; taliometru; sterilizator; etuva pupinel. Instrumentar medical: instrumentar de specialitate – valve, specule vaginale, pense porttampon + buton, trusa de chiuretaj uterin, trusa de mica chirurgie; pelvimetru; centimetru; stetoscop obstetrical; seringi diverse.
Aparate: videocolposcop, aparate pentru electrochirurgie – electrocauter, aspirator chiuretaj cu vacuum. Produse: trusa de resuscitare. Mobilier: masa pentru consult si infasat, dulap instrumente, masuta instrumente, masuta aparate, paravan, taburet medic.

 • Rezultate: Dotarea a trei cabinete de medicina de familie, un cabinet de obstetrică-ginecologie și un cabinet stomatologic
 • Perioada: lunile 2-12
 • Responsabil: Mangarer proiect
 • Resurse necesare: Firme specializate în producția/ llivrarea și instalarea echipamentelor

Realizare Ghid de bune practici- Centru medical comunitar în mediul rural. Pentru realizarea acestui Ghid, vom forma o echipă din specialiști din domeniul tehnic (birou de proiectare/arhitectură), specialiști din domeniul medical și psihosocial din România. Ghidul rezultat va putea fi folosit de către orice entitate care va dori să înființeze un astfel de centru. Colegii de la organizația parteneră din Norvegia vor fi invitați sa ofere feedback și sa faca transfer de know-how.

 • Rezultate: 1 Ghid de Bune practici în amenajarea, dotarea și funcționarea unui Centru medical comunitar în mediul rural. 
 • Perioada: lunile 13-18.
 • Responsabil: asistentul de proiect.
 • Resurse necesare: firma de consultanta specializata.

Schimb de experiență și bune practici cu organizația parteneră Bente Aid, din Norvegia. Organizația parteneră din Norvegia este Asociația Bente Aid. Activitățile prevăzute cu organizația parteneră vor fi realizate în cursul a 2 vizite realizate de către echipa Bente Aid în România și a unei vizite realizată de către echipa din România (reprezentanți ai primăriei Beica de Jos și ai Asociației Divers) în Norvegia; de asemenea vor fi organizate întâlniri online în fiecare lună;

-organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale din Norvegia, pentru discuții pe tema riscurilor la care se expun grupurile vulnerabile, cu precădere copiii și femeile, atunci când ajung în Norvegia la cerșit sau când desfășoară activități care maschează activitatea de cerșetorie;

-întâlniri și discuții cu specialiștii care lucrează în centre medicale comunitare (în orașe mici și / sau sate) pentru a învăța din experiența lor și pentru a ne adapta la cultura și legislația românească și pentru a implementa în centrul medical Beica unele dintre procedurile utilizate în Norvegia.

– cunoașterea procedurilor și standardelor de lucru pentru îngrijirea sănătății la domiciliu și îngrijirea paliativă și îngrijirea la domiciliu, să îmbunătățească serviciile care trebuie furnizate pacienților de îngrijire la domiciliu și în cadrul Centrului Comunitar Medical din Beica de Jos.

-dezvoltarea și publicarea unui „Ghid de bune practici pentru dezvoltarea centrelor medicale comunitare din mediul rural”. Vrem ca acesta să devină un instrument de bune practici care să fie utilizat la nivel național, cu atât mai mult cu cât Ministerul Sănătății are o strategie pentru dezvoltarea de noi centre medicale în mediul rural în multe județe din România.

-organizarea unui eveniment de diseminare a rezultatelor proiectului în România la care vor fi invitați reprezentanți ai CJ Mureș, Ministerului Sănătății, Ambasadei Norvegiei la București, etc.

Echipa care va participa la vizita de studiu va fi compusă din 3 specialiști medicali / sociali, 2 reprezentanți ai autorității publice locale, 2 reprezentanți al Asociației „Divers”. De asemenea, o echipă formată din 7 persoane, reprezentanți ai organizației Bente Aid se vor deplasa în România de 2 ori: prima vizită va fi realizată la începutul implementării proiectului, pentru a înțelege contextul și cultura locală, pentru a participa la întâlniri cu echipa de proiect, la întâlniri consultative cu locuitorii, pentru a le înțelege nevoile cu privire la serviciile de sănătate și la educația pentru sănătate; a doua vizită va avea ca scop participarea la evenimentele prevăzute în planul de comunicare care vor avea ca scop diseminarea rezultatelor proiectului și rol de a crește gradul de conștientizare cu privire la nevoia de dezvoltare a serviciilor de sănătate în comunitățile locale rurale.

Rezultate: 2 vizite realizate de echipa din Norvegia, în comuna Beica de Jos, jud Mureș; 1 vizită de studiu realizată de către echipa din România (din partea Primăriei Beica de Jos și a Asociației Divers), în Norvegia;

 • Perioada: 2 Vizite în România ale partenerului din Norvegia – luna 3 și luna 16; Vizita partenerilor din România în Norvegia: luna 12
 • Responsabil: asistentul de proiect.
 • Resurse necesare: bilete de avion, servicii hoteliere, masă, închiriere microbuz transport persoane, catering organizare întâlniri, spații organizare întâlniri, echipamente IT;

Activitățile de monitorizare și evaluare ale proiectului se vor desfășura lunar, pe tot parcursul proiectului. Acestea se vor desfășura atât la sediul celor 2 organizații partenere din România( Unitatea Administrativ-Teritorială Beica de Jos și Asociația Divers), la nivel național prin promovarea activităților proiectului și la nivel internațional, prin activitățile de promovare a proiectului în Norvegia, de către organizația parteneră. Activitatea va fi coordonată de asistentul de proiect. Acesta va avea următoarele atribuții/roluri: să urmărească atingerea indicatorilor și să realizeze periodic rapoarte de monitorizare a progresului proiectului, să colaboreze cu responsabilul de comunicare pentru publicarea periodică a articolelor despre activitățile și rezultatele proiectului. În cadrul acestei activități vom realiza și publica rapoarte cu rezultatele obținute în urma proiectului la fiecare 6 luni de proiect, vom realiza o evidență lunare cu privire la evoluția indicatorilor și a participanților la proiect pentru facilitarea raportării către finanțator a acestor informații și a asigura bună informare cu privire la stadiul obiectivelor asumate.

Realizarea unui Raport de evaluare a proiectului de către o echipă de experți externi. Pentru o analiză obiectivă a realizărilor proiectului și pentru a documenta etapele, rezultatele și impactul activităților, o echipă de consultanți externi va fi contractată pentru a realiza un raport de evaluare.

 • Rezultate: 1 Raport de evaluare extern;
 • Perioada: lunile 16-18 de proiect;
 • Responsabil: managerul de proiect;
 • Resurse necesare: contractarea echipei de specialiști care să realizeze Raportul de evaluare;

Se vor desfășura lunar, pe tot parcursul proiectului. Acestea sunt descrise detaliat în planul de comunicare. Ele se vor desfășura la sediul celor 2 organizații partenere din România (Unitatea Administrativ – Teritorială Beica de Jos, jud. Mureș și Asociația Divers, Târgu Mureș), la nivel național, prin distribuirea în social media (paginile web, Facebook, etc.) a informațiilor despre proiect și în Norvegia la sediul organizației partenere Bente Aid.
Beneficiari: factori de decizie și specialiști (entități publice), factori de decizie și specialiști din ONG-uri, publicul larg. În cadrul acestei activități se vor dezvolta elementele de identitate vizuală ale proiectului, materialele de comunicare, 1 website, 1 pagina de Facebook, bază de date cu presa locală, regională, națională. Vor fi realizate 3 conferințe (1 pentru lansarea proiectului, 1 conferință intermediară și 1 pentru încheierea și diseminarea rezultatelor obținute), vor fi realizate comunicate de presă și articole care vor fi publicate lunar pe paginile web și pe paginile de social media ale organizațiilor partenere. Vor fi promovate campaniile de informare și vor fi publicate materialele informative din cadrul campaniilor de informare și conștientizare. Va fi, de asemenea, realizat un videoclip de prezentare a rezultatelor proiectului “Sate Sănătoase” care va fi folosit pentru diseminarea rezultatelor obținute.

 • Rezultate: 3 conferințe organizate (1 pentru lansarea proiectului, 1 intermediară și 1 pentru încheierea proiectelor și diseminarea rezultatelor), Asistent Manager; 1 website, 1 pagina de Facebook dedicată, 1 bază de date cu mass-media locală, regională, 3 evenimente de promovare a proiectului, minim 20 articole publicate în mediul online, 3 comunicate de presă;  
 • Perioada: lunile 1-18 de proiect;
 • Responsabil: specialistul în comunicare;

Resurse necesare: buget, contracte de servicii specifice; echipamente IT; specialist în comunicare;